Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Prestatieafspraken 2021-2024

Respectus sluit jaarlijks met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest prestatieafspraken voor het sociaal wonen af. Voor de periode 2021 tot en met 2024 gaan we aan de slag met de verdere uitbreiding van de sociale woningvoorraad, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en verduurzaming. Marianne Straks, bestuurder WoonInvest: ‘We zetten in op verdere intensivering van de goede samenwerking die we al met elkaar hebben. Zo hebben we onder andere goede afspraken gemaakt over samenwerking in het sociaal domein, bijvoorbeeld over hoe we ons samen gaan inzetten voor de leefbaarheid van buurten en wijken.’

Uitbreiding sociale woningvoorraad

In 2021 werken de partijen aan het versnellen van de ontwikkeling van sociale en middel-dure woningbouw. Er is een grote behoefte aan betaalbare starterswoningen voor onder andere jongeren, kwetsbare inwoners en spoedzoekers. Wethouder Kist: ‘We zijn momenteel met elkaar aan het onderzoeken of (sociale) woningbouw op de locaties Prinsenhof en Fluitpolderplein in Leidschendam haalbaar is. Daar gaan we ook de omgeving actief bij betrekken. In 2021 willen we hier een besluit over nemen.’

Langer zelfstandig wonen

Samen met betrokken zorgorganisaties en welzijnsorganisatie en (eventueel) de zorgverzekeraars wordt gewerkt aan een WoonZorgVisie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Daphne Braal, bestuurder Vidomes en ambassadeur van Taskforce: ‘Een goed thuis bieden aan ouderen en kwetsbare mensen: daar willen we met elkaar de schouders onder zetten.’ Het jaar 2021 staat in het teken van het maken van een bestedingsplan voor het stimuleren van doorstroming en collectieve woningaanpassing.

Signaleren zorgwekkend gedrag

Medewerkers van woningcorporaties kennen de huurders en kunnen een melding maken als zij het gevoel hebben dat er iets niet pluis is of het niet goed gaat met een bewoner. Veel meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt Bezorgd zijn van professionals zoals woningcorporaties en de politie. Inwoners weten het meldpunt nog nauwelijks te vinden of durven geen melding te doen. Er is afgesproken om hier meer aandacht aan te besteden zodat inwoners weten dat ze ook anoniem een melding kunnen doen, zodat mensen zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Paul Derks, voorzitter Respectus: ‘Wij zijn blij met dit initiatief, dit kan onrust in een vroegtijdig stadium signaleren nog voordat situaties onnodig escaleren.’

→ Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden via (070) 353 72 91 (optie 3) of  meldpuntbezorgd@ggdhaaglanden.nl.

Financiële zelfredzaamheid

In 2020 is een pilot vroegsignalering gestart. Huurachterstand is vaak een teken dat er meer aan de hand is achter de voordeur. Woningcorporaties melden daarom zo vroeg mogelijk een huurder met huurachterstand aan bij de gemeente, zodat de gemeente inwoners zo snel mogelijk kan helpen wanneer zij in financiële problemen zijn gekomen. Bij een positief resultaat van deze pilot wordt deze in 2021 voortgezet. Hiermee spelen we ook in op nieuwe wettelijke verplichtingen. 

Leefbaarheid

In 2021 continueren partijen de samenwerking op het gebied van leefbaarheid met speciale aandacht voor de zelfredzaamheid en betrokkenheid van bewoners. Zo wordt in een versterkingsprogramma voor de wijken De Heuvel en Prinsenhof onder meer samengewerkt met de woningcorporaties en betrokken huurdersorganisaties. Bijvoorbeeld rondom de aanpak van woonoverlast en de nazorg ervan. Sylvie Seubert, voorzitter Huurdersraad Vidomes: ‘Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de leefbaarheid van de wijken te verbeteren. Dat doen wij door onze achterban te stimuleren tot gezamenlijke initiatieven, gericht op schoon, veilig en heel!’

Duurzaamheid

De gemeente en de woningcorporaties werken aan de Lokale Energiestrategie. Samen verkennen zij de alternatieven voor aardgas en hoe de renovatieplannen van de woningcorporaties goed in te passen zijn in een wijkplanning. Zo werken WoonInvest en de gemeente samen aan een verkenning. Er wordt gekeken of de combinatie van warmte-koudeopslag met aquathermie in De Heuvel een kansrijke oplossing is om van het aardgas af te gaan. Ook zijn beide woningcorporaties betrokken bij de uitwerking van de lokale energiestrategie en de warmtetransitie-visie voor Leidschendam-Voorburg.

Prestatieafspraken 2021-2024 Sociaal wonen

Klik hier om de prestatieafspraken in te zien.

foto-ondertekening-prestatieafspraken.jpg

Laatste nieuws

Nationale Boomspiegelfeest

9-10-2021

Je ziet ze steeds vaker: minituintjes rond bomen. Zo’n boomtuintje ziet er gezellig uit en draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Op zaterdag 9 oktober is het Nationale Boomspiegelfeest; dé dag om kale boomtuintjes om te toveren in feestjes voor beestjes!

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten