Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Prestatieafspraken 2022-2025

Respectus sluit jaarlijks met de gemeente Leidschendam-Voorburg en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest prestatieafspraken voor het sociaal wonen af. Voor de periode 2022 tot en met 2025 gaan we aan de slag met betaalbaarheid, beschikbaarheid en nieuwbouw van sociale huurwoningen. Andere belangrijke punt zijn langer zelfstandig thuis wonen, financiële zelfredzaamheid van huurders, leefbaarheid, wijkgericht werken en verduurzaming. Uitgangspunt voor de prestatieafspraken waren de biedingen die WoonInvest en Vidomes hebben gedaan voor de jaren 2022 en verder. In een bieding gaat de corporatie in op de voorgenomen werkzaamheden in een gemeente voor de eerstvolgende vijf jaar.

Uitbreiding sociale woningvoorraad

De partijen werken aan het versnellen van de ontwikkeling van sociale en middel-dure woningbouw. Er is een grote behoefte aan betaalbare starterswoningen voor onder andere jongeren, kwetsbare inwoners en spoedzoekers. Dat er meer huizen met lage huren moeten komen is duidelijk. In totaal 750, uiterlijk in 2026. Men heeft diverse sociale woningbouwlocaties op het oog, waaronder ook particuliere ontwikkellocaties. Totaal gaat dit om circa 585 sociale huurwoningen. Dit betreffen o.a. de woningbouwlocaties Overgoo, de Star, Prinses Carolinalaan, Van Ruysdaellaan, Van Alphenstraat, Burgemeester Feithplein, Appelgaarde, Klein Plaspoelpolder en Diaconessenhuis. Het College streeft ernaar om deze projecten vóór 2025 af te ronden. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor woningbouw op de locaties Fluitpolderplein en Prinsenhof.

Langer zelfstandig wonen

Samen met betrokken zorgorganisaties en welzijnsorganisatie en (eventueel) de zorgverzekeraars wordt gewerkt aan een WoonZorgVisie. Zij maken daarbij gebruik van de landelijke Taskforce Wonen en Zorg. Het jaar 2022 staat in het teken van het concretiseren van de WoonZorgVisie om te bevorderen dat ouderen en kwetsbare mensen een goed thuis hebben. Daarvoor zijn onder meer doorstroming en collectieve woningaanpassing nodig. In een nog te ontwikkelen Subsidieregeling Collectieve Woningaanpassingen Leidschendam-Voorburg maken partijen in 2022 afspraken over de fasering van de inzet van het budget dat gemeentes en woningcorporatie jaarlijks beschikbaar stellen. De verdeling van het budget is 50 procent van de woningcorporatie en 50% van de gemeente.

Signaleren zorgwekkend gedrag

Medewerkers van woningcorporaties kennen de huurders en kunnen een melding maken als zij het gevoel hebben dat er iets niet pluis is of het niet goed gaat met een bewoner. Veel meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt Bezorgd zijn van professionals zoals woningcorporaties en de politie. Inwoners weten het meldpunt nog nauwelijks te vinden of durven geen melding te doen. Er is afgesproken om hier meer aandacht aan te besteden zodat inwoners weten dat ze ook anoniem een melding kunnen doen, zodat mensen zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Carina Mens, voorzitter Respectus: ‘Wij zijn blij met dit initiatief, dit kan onrust in een vroegtijdig stadium signaleren nog voordat situaties onnodig escaleren.’

→ Meldpunt Bezorgd van GGD Haaglanden via (070) 353 72 91 (optie 3) of meldpuntbezorgd@ggdhaaglanden.nl.

Financiële zelfredzaamheid

In 2020 is een pilot vroegsignalering gestart. Huurachterstand is vaak een teken dat er meer aan de hand is achter de voordeur. Woningcorporaties melden daarom zo vroeg mogelijk een huurder met huurachterstand aan bij de gemeente, zodat de gemeente inwoners zo snel mogelijk kan helpen wanneer zij in financiële problemen zijn gekomen. De pilot is vanwege succes in 2021 voortgezet. Hiermee spelen we ook in op nieuwe wettelijke verplichtingen. 

Leefbaarheid

In 2022 continueren partijen de samenwerking op het gebied van leefbaarheid met speciale aandacht voor de zelfredzaamheid en betrokkenheid van bewoners. Zo wordt in een versterkingsprogramma voor de wijken De Heuvel en Prinsenhof onder meer samengewerkt met de woningcorporaties en betrokken huurdersorganisaties. Bijvoorbeeld rondom de aanpak van woonoverlast en de nazorg ervan. Sylvie Seubert, voorzitter Huurdersraad Vidomes: ‘Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de leefbaarheid van de wijken te verbeteren. Dat doen wij door onze achterban te stimuleren tot gezamenlijke initiatieven, gericht op schoon, veilig en heel!’

Duurzaamheid

De gemeente en de woningcorporaties werken aan de Lokale Energiestrategie. Samen verkennen zij de alternatieven voor aardgas en hoe de renovatieplannen van de woningcorporaties goed in te passen zijn in een wijkplanning. Zo werken WoonInvest en de gemeente samen aan een verkenning. Er wordt gekeken of de combinatie van warmte-koudeopslag met aquathermie in De Heuvel een kansrijke oplossing is om van het aardgas af te gaan. Ook zijn beide woningcorporaties betrokken bij de uitwerking van de lokale energiestrategie en de warmtetransitie-visie voor Leidschendam-Voorburg.

Prestatieafspraken 2022-2025 Sociaal wonen

Klik hier om de prestatieafspraken in te zien.

Laatste nieuws

Vakantieplannen? Tips voor het achterlaten van uw huis

13-06-2024

Met de zomervakantie in het vooruitzicht, krijgen inbrekers de kans om toe te slaan op het moment dat u niet thuis bent. Respectus zet tips voor u op een rij om te zorgen dat ze minder kans van slagen hebben. Voorkomen is beter dan genezen!

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten